Mobila pentru familia ta

CONSIMTAMANTUL UTILIZATORULUI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SA CITITI SI SA ACCEPTATI ACESTE REGULI IN TOTALITATE. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CA SUNTETI DE ACORD CU ACESTE REGULI.

CONSIMTAMANTUL UTILIZATORULUI

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

in conformitate cu prevederileRegulamentului 2016/679

 

 1.                    DEFINITII:
 •          Operator -STAER INTERNATIONAL SA , cu sediul in Galati , str. Siderurgistilor, Nr. 24, Bl SD6B, parter, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/2331/1992, avand: CUI RO 2643282, cont RO15RNCB0144000746750078, deschis la BCR Galati- SucursalaTraian;
 •          Date cu caracter personal -î nseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
 •          Prelucrareadatelor cu caracter personal –orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

 

 1.                    SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

        Scopurile  in care se face prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi: prestarea unor servicii catre dumneavoastra, colectare debite, indeplinirea oricaror obligatii legale cu privire la depunerea declaratiilorfiscale, arhivare, tinerea evidentelor, eliberarea facturilor, primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv inregistrarea platilor efectuate de catre alte persoane in numele dumneavoastra, transmiterea informatiilor catre autoritatile de supraveghere din Romania si /saustrainatate, prevenirea fraudelor si spalarii banilor, combaterea finantarii terorismului, soluţionarea litigiilor(formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează litigii),soluţionarea sesizărilor dumneavoastră.

 1.                    PERSOANELE VIZATE

Persoanele vizate sunt: Utilizatorul, imputernicitul acestuia si orice alte personae fizice ale caror date cu caracter personal ajung in orice mod la Operator, pe durata relatiei contractuale dintre Operator si Utilizator. Utilizatorul garanteaza Operatorului faptul ca a obtinut in mod prealabil si neechivoc acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  al celorlalte persoane,ce devin disponibile Operatorului, Operatorul fiind exonerat de orice raspundere si de plata unor compensatii, despagubiri  in acest sens.

 1.                    DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: persoanele vizate, reprezentantii persoanlor vizate , autoritatile si institutiile publice (oricareare fi denumirea) din Romania si/sau strainatate, potrivit legii, instantele judecatoresti si /sau arbitrale din Romania si /sau strainatate, potrivit legii, angajatii si colaboratorii Operatorului , orice alt partener contractual/afiliat al Operatorului, inclusiv imputer- nicitii Operatorului.

 1.                    TEMEIUL COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal  se face in temeiul Consimtamantului , prevederilor legale , interesul legitim al Operatorului privind orice obligatii legale ale sale  .

 1.                    STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stocarea datelor cu caracter personal se face de catre Operator  in format electronic pe serverele proprii. Stocarea datelor cu caracter personal  se va efectua pe o durata de 10 ani (conform Nomenclatorului arhivistic aprobat), in cazul finalizarii unei tranzactii comerciale prin intermediul site-ului sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra, respectiv stergerea contului.

      Dupa aceste termene datele cu caracter personal  vor fi sterse automat.

 

 1.                    DREPTURILE ACORDATE PERSOANELOR VIZATE

Conform legislatiei aplicabile , persoanele vizate beneficiaza de dreptul de acces la date , dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei deciziii ndividuale si dreptul de a se adresa justitiei. Toate acestedrepturi se exercita prin cerere scrisa, datata si semnata , inaintata Operatorului, cu exceptia dreptului de a se adresa justitiei, care se exercita prin cererea scrisa si inaintata instantei de judecata competente.

 1.                    DIVERSE

      Utilizatorul consimte /declara urmatoarele:

       1. acordul privind datele cu caracter personal, minime, strict necesare   crearii contului respectiv:     nume, prenume, adresa, numar de telefon si/sau email, este valabil exprimat.

      2.a citit si a convenit sa accepte prezentul consimtamant, pe care l-a inteles integral, l-a acceptat in totalitate si expres  , fiind de accord expres si neechivoc inclusiv cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentului consimtamant;

     3.pentru prevenirea unei posibile fraude, este de acord cu retinerea si prelucrarea de catre personalul Operatorului  a datelor cu caracter personal;

     4.intelege ca poate solicita Operatorului oricand sistarea prelucrarii datelor cu caracter personal prin cerere scrisa, datata si semnata , adresata Operatorului la adresa din prezentul Consimtamant, acest fapt , cat si exercitarea dreptului de opozitie putand conduce la imposibilitatea furnizarii serviciilor si produselor de catre Operator, cu exonerarea acestuia de orice raspundere si de plata de compensatii, despagubiri in acest sens;

Prezentul consimtamant respecta conditia de lagalitate prevazuta de Regulamentul UE 679/2016, in sensul ca  prelucrarea este necesară pentru executarea unui serviciu de catre Operator in favoarea persoanei vizate.